СПРАВКА Елемент № 7.3
                      за вземанията, задълженията и провизиите към ………………………………….
на "ВИНАРСКА ИЗБА СТРАНДЖА-ШАТО РОСЕНОВО" АД
А. ВЗЕМАНИЯ                                            (в хил.лв)
ПОКАЗАТЕЛИ Сума на вземанията Степен на ликвидност
 до 1 година  над 1 година
а 1 2 3
I. Невнесен капитал 32   32
II. Дългосрочни вземания      
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:      
   - предоставени заеми      
   - други      
2. Вземания от предоставени търговски заеми      
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:      
   - финансов лизинг      
   - аванси      
   - други      
Всичко за II.: 0 0 0
III. Краткосрочни вземания      
1. Вземания от свързани предприятия,  в т.ч.: 0 0  
  - предоставени заеми      
  - от продажби      
  - други      
2. Вземания от клиенти 1603 1603  
3. Вземания от предоставени аванси      
4. Вземания от предоставени търговски заеми      
5. Съдебни вземания      
6. Присъдени вземания      
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: 405 405  
 - данък за общините      
 - данък върху печалбата      
 - данък върху добавената стойност 405 405  
 - възстановими данъчни временни разлики      
 - други данъци      
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: 242 242  
 - по липси и начети      
 - от социалното осигуряване      
 - по рекламации      
 - други 242 242  
Всичко за III.: 2250 2250  
Общо вземания: (I+II+III) 2282 2250 32
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ (в хил.лв.)
ПОКАЗАТЕЛИ Сума на задължението Степен на изискуемост Стойност на обезпечението
 до 1 година  над 1 година
а 1 2 3 4
I. Дългосрочни задължения        
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: 0 0 0 0
 - заеми        
 - доставки на активи и услуги        
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: 0 0 0 0
   - към банки        
   - просрочени до 3 години        
   - просрочени над 3 години        
3. Задължения по получени търговски заеми 2519   2519  
4. Задължения по облигационни заеми        
5. Задължения по получени аванси        
6. Отсрочени данъци        
7. Други дългосрочни задължения, в т.ч.: 50   50  
   - по финансов лизинг 50   50  
Всичко за I: 2569 0 2569 0
II. Краткосрочни задължения        
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: 0 0 0 0
 - доставени активи и услуги        
 - дивиденти        
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: 2000 2000 0 0
 - към банки 2000 2000    
 - просрочени        
3. Задължения по търговски заеми        
4.  Задължения към доставчици 2754 2754    
5. Задължения по получени аванси        
6. Задължения към персонала 2 2    
7. Данъчни задължения 34 34 0 0
 - данък за общините 10 10    
 - данък върху печалбата 13 13    
 - данък върху добавената стойност        
 - други данъци 11 11    
8. Задължения към осигурителни предприятия 1 1 0 0
 - социално осигуряване 1 1    
 - здравно осигуряване        
 - други        
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.: 0 0 0 0
 - неплатени лихви        
Всичко за II: 4791 4791 0 0
Общо задължения: (I+II) 7360 4791 2569 0
В. ПРОВИЗИИ (в хил.лв)
ПОКАЗАТЕЛИ В началото на годината Увеличение Намаление В края на годината
а 1 2 3 4
1.  Провизии за правни задължения        
2.  Провизии за конструктивни задължения        
3. Други провизии        
Обща сума: (1+2+3)        
Забележка:
Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.
Дата: 28/02/2003 Съставител:…………………………… Ръководител:………………………..
Справка за вземанията от чужбина по държави в х.лв
Уругвай
Англия
Белгия
Гърция
Австрия
Сърбия
САЩ
Германия
Италия
Турция
Франция
Кипър
Украйна
Малта
Унгария
Грузия
Албания
Справка за задълженията към чужбина по държави в х.лв
Швеция
Германия
Италия
Белгия
Украйна
Холандия
Испания
Норвегия
Сърбия
Гърция
Унгария