Елемент № 7.5
           СПРАВКА
за участията в капиталите на други предприятия към 31.12.2002г.
хил.лв.
Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията Размер на съучастието Процент на съучастието в капитала на другото предприятие Съучастие в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса Съучастие в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а 1 2 3 4
А. В СТРАНАТА        
I. В дъщерни предприятия        
1        
2        
3        
4.        
Обща сума I:        
II. В смесени предприятия        
1        
2        
3        
4.        
Обща сума II:        
III. В асоциирани предприятия        
1.        
2.        
3.        
4.        
Обща сума III:        
IV. В други предприятия        
1.        
2.        
3.        
4.        
Обща сума IV:        
Обща сума за страната (I+II+III+IV)        
Б. В ЧУЖБИНА        
I. В дъщерни предприятия        
3        
2.        
3.        
4.        
Обща сума I:        
II. В смесени предприятия        
1.        
2.        
3.        
4.        
Обща сума II:        
III. В асоциирани предприятия        
1.        
2.        
3.        
4.        
Обща сума III:        
IV. В други предприятия        
1.        
2.        
3.        
4.        
Обща сума IV:        
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV)        
Дата: Съставител: …………………… Ръководител: …………