Елемент 7.1

 

С П Р А В К А

 

За оповестяване на счетоводната политика

за 2002 г.

на “Винарска изба Странджа – Шато Росеново” АД

 

 

І.Предмет на дейност

 

Производство на вино от грозде, спиртни напитки .

 

ІІ.Оценъчни бази, използвани при изготвянето на финансовия отчет. Сравнителни данни .

 

1.      Амортизуемите дълготрайни активи се амортизират на базата на линейния метод на амортизация.

 

2.      Материалните запаси при тяхното потребление са оценявани като се прилага препръчителния подход - по средна притеглена стойност, установявана в края на месеца.

 

3.      Разпределението на постоянните общопроизводствени разходи се извършва на единица произведена продукция /незавършено производство.

 

4.      Разпределението на променливите общопроизводствени разходи се извършва на единица произведена продукция /незавършено производство/.

 

5.      Текуща оценка на валутните активи и пасиви се извършва в края на отчетния период.

 

6.      До края на 2001 г. дружествата изготвяха счетоводен отчет по предварително зададени формати. С влезлия в сила от началото на 2002 г. ЗСч дружествата сами определят формата и съдържанието на финансовите си отчети съобразно спецификата на дейносттта и решенията на ръководството. В тази връзка някои от перата в баланса, в отчета за приходите и разходите и в отчета за паричния поток, представени във финансовия отчет за 2001 г., които са сравнителни данни, в настоящия отчет са рекласифицирани с цел да се получи по-добра съпоставимост с данните за 2002 г. За нуждите на статистиката и данъчната администрация  ГФО е  изгответвен като са използвани и статистически формати.

 

 

ІІІ. Изисквания на НСС

 

1.      НСС 2 – Отчитане на стоково-материалните запаси

 

При направената съпоставка между отчетна и нетна реализируема стойност на стоково-материалните запаси не се установи превишение на отчетна спрямо нетна реализируема стойност. Незавършеното производство е оценено по стойността на основните производствени разходи.

 

 

2.      НСС 7 – Отчети на паричните потоци

 

Компонентите на паричните наличности са:

·        Парични средства в брой;

·        Парични средства в  безсрочни депозити в банки;

·        Суми в подотчетни лица.

 

В баланса са представени със статиите:

·        Парични средства в брой;

·        Парични средства в безсрочни депозити в банки.

 

3.      НСС 10 Събития,настъпили след датата на годишния финансов отчет

 

3.1.Некоригиращи събития

 

 

4.      НСС 12 –Данъци от печалбата

 

 

5.      НСС 16 – Дълготрайни материални активи

 

5.1.Прилаган подход при класифициране на материалните активи като дълготрайни

·        Като ДМА се отчитат всички активи, които отговарят на изискването на т.2 на НСС 16. Посочват се в баланса в отделна група, подредени в балансови статии както следва: Земя, Сгради, Машини и оборудване, Съоръжения, Транспортни средства и други ДМА.

 

5.2.Сума на минимален праг на същественост при признаване на ДМА – 150 лв.

 

5.3. След първоначалното признаване ДМА се оценяват като се прилага препоръчителния подход – отчитат се по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка. Някои от дълготрайните материални активи са били преоценявани до тяхната справедлива стойност въз основа на действащото законодателство до края на 2001 година, при което е формиран преоценъчен резерв.

 

 

 

6.      НСС 18 – Приходи

 

6.1. Приходите се признават, когато едновременно са налице следните критерии:

·        Когато е вероятно да има икономическа изгода, свързана със сделка;

·        Сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;

·        Направени разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделка, могат да бъдат надеждно измерени;

·        Приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи.

 

6.1.Сума на по важните приходи по категории:

 

·        Продажба на продукция  - 6 744  хил.лв.

·        Приходи от услуги  -     225 хил.лв.

·        Други приходи          -     513 хил.лв.

·        Продажба на стоки          -       87 хил.лв.

 

7.      НСС 19 – Доходи на персонала

 

7.1.По програмата за краткосрочни доходи

·        Сума, призната като разход

-         за заплати                               26 355 лв.

-         за социални осигуровки     11 629 лв.

 

8.      НСС 38 – Нематериални активи

 

8.1. Първоначално ДНА се оценяват по цена на придобиване, която се определя както следва:

 

За закупените активи – покупна цена, включително мита и невъзстановими данъци и всички преки разходи за подготовка на актива за използването му по предназначение.

 

8.2.След първоначалното признаване ДНА се оценяват като се прилага препоръчителния подход – отчитат се по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.

 

8.3.През периода не са налице условия за обезценка на ДНА.

 

8.4.Балансова стойност в края на периода по групи активи:

·        Права върху собственост  -       2 хил. лв.

·        Програмни продукти  -           1 хил. лв.

 

 

 

 

Дата:  25.03.2003 г.               Ръководител:_____________

/Никола Барантиев/

 

                                                 Съставител: ______________

/Г. Георгиев/