ОТЧЕТ Приложение № 3
за приходите  и  разходите към НСС 1
"ВИНАРСКА ИЗБА СТРАНДЖА-ШАТО РОСЕНОВО" АД (хил. лв.)
 към   31.12.2003
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ Сума (хил.лв.)   НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ Сума (хил.лв.)  
текуща година предходна година текуща година предходна година
а 1 2 а 1 2
А. Разходи за обичайната дейност     А. Приходи от обичайната дейност    
I. Разходи по икономически елементи     I. Нетни приходи от продажби на:    
1. Разходи за материали 9 910 6 606 1. Продукция 9 945 6 744
2. Разходи за външни услуги 2 023 1 555 2. Стоки 56 87
3. Разходи за амортизации 152 131 3. Услуги 12 225
4. Разходи за възнаграждения 46 26 4.  други 1 348 513
5. Разходи за осигуровки 15 12 Общо за група I: 11 361 7 569
6. Други разходи: 36 49 II. Приходи от финансирания    
в т.ч. обезценка на активи     в т.ч. от правителството    
в т.ч. провизии     III. Финансови   приходи    
Общо за група I: 12 182 8 379 1. Приходи от лихви 55 12
II. Суми с корективен характер     в т.ч. лихви от свързани предприятия 55 12
1.Балансова стойност на продадени активи (без продукция) 1 308 534 2. Приходи от участия    
2.Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин     в т.ч. дивиденти    
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство -2 289 -1 734 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти 519 215
4. Приплоди и прираст на животни     4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други суми с корективен характер -41 -13 5.Други приходи от финансови операции    
Общо за група II: -1 022 -1 213 Общо за група III: 574 227
III. Финансови   разходи     Б.   Общо приходи от дейността (I+II+III) 11 935 7 796
1. Разходи за лихви 338 195 В. Загуба от обичайната дейност    
     в т.ч. лихви към свързани предприятия     IV. Извънредни приходи    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти          
 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 170 299      
4. Други разходи по финансови операции 92 34      
Общо за група III: 600 528      
Б.   Общо разходи за дейността ( I+II+III) 11 760 7 694      
В.  Печалба от обичайната дейност 175 102      
IV. Извънредни разходи 0        
Г. Общо разходи (Б + IV) 11 760 7 694 Г. Общо приходи (Б +   IV) 11 935 7 796
Д. Счетоводна печалба 175,00 102 Д. Счетоводна загуба    
V. Разходи за данъци 40 24      
1. Данъци от печалбата 30 24      
2. Други 10        
Е. Печалба  ( Д - V ) 135,00 78 Е. Загуба (Д + V )    
             ВСИЧКО (Г + V + Е) 11 935 7 796              ВСИЧКО (Г + Е) 11 935 7 796
Дата:  28/02/2004                            Съставител:                                                                Ръководител: