ОТЧЕТ Приложение № 1
за паричните потоци по прекия метод Към НСС 7
на "ВИНАРСКА ИЗБА СТРАНДЖА - ШАТО РОСЕНОВО"  АД
за 31/12/2003 ( хил. лв.)
Наименование на паричните потоци Текущ период Предходен период
постъп
ления
плащания нетен поток постъп
ления
плащания нетен поток
а 1 2 3 4 5 6
А. Парични потоци от основна дейност            
1.Парични потоци , свързани с търговски контрагенти 11 951 13 764 -1813 7184 10037 -2 853
2. Плащания и постъпления по косвени данъци 13 304 -291 1555 40 1 515
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения 3 59 -56 1 38 -37
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни 0   0 0   0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики   66 -66 0 43 -43
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата   5 -5   18 -18
7. Плащания при разпределение на печалби     0     0
8. Други парични потоци от основна дейност 3 272 2 372 900      
Всичко парични потоци от основна дейност (А) 15 239 16 570 -1 331 8 740 10 176 -1 436
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност           0
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи   2 -2   4 -4
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи     0     0
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни     0     0
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания     0     0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики     0     0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност     0     0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) 0 2 -2 0 4 -4
В. Парични потоци от финансова дейност           0
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа     0     0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците     0     0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми 6 290 3983 2307 2147 392 1755
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни         154 -154
5. Плащания на задължения по лизингови договори           0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики     0     0
7. Други парични потоци от финансова дейност   91 -91   32 -32
Всичко парични потоци от финансова дейност (В) 6 290 4 074 2216 2 147 578 1569
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В) 21 529 20 646 883 10 887 10 758 129
Д. Парични средства в началото на периода     150     21
Е. Парични средства в края на периода     1033 129   150
     Дата    28/02/2004                                           Съставител: .................  Ръководител ………….