СПРАВКА Елемент № 7.8
за финансовите резултати към 31.12.2002
             на ВИНАРСКА ИЗБА СТРАНДЖА-ШАТО РОСЕНОВО" АД
(в хил. лв.)
  ПОКАЗАТЕЛИ Шифър Сума
  a б 1
А. Неразпределена печалба    
I. Неразпределена печалба към 01.01.   73
II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:    
1. Печалба от предходната година    
2. Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и др.    
3. Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани активи    
4. Други източници    
  Обща сума II:    
III.
Разпределение на печалбата от минали години :    
1. За покриване на загуби от минали години    
2. За резерви    
3. За дивиденти    
  в т.ч. за държавата    
4. Дарения    
5. Увеличаване на основния капитал    
6. За други цели    
7. Неразпределена печалба   73
  Обща сума III:    
IV. Неразпределена печалба към 31.12.    
Б. Непокрита загуба    
I. Непокрита загуба към 01.01.    
II. Увеличение на загубата за сметка на:    
1. Прехвърляне на загуба от предходната година    
2. Други    
  Всичко за II:    
III. Покриване на загуби от минали години за сметка на:    
1. Неразпределена печалба от минали години    
2. Резерви    
3. Основен капитал    
  Обща сума III:    
IV. Непокрита загуба към 31.12.    
В. Финансов резултат от текущата година    
1. Печалба   78
2. Загуба    
Забележка:В справката се оповестява разпределението на печалбата от минали години (покриване на загуби от минали години) без печалбата (загубата) от текущата година, посочена в раздел "Собствен капитал", група "Финансов резултат"
Дата: 28/02/2003                     Съставител: ……………………. Ръководител: ……………….