Eлемент No7.4
СПРАВКА
за  ценните книжа към
на " ВИНАРСКА ИЗБА СТРАНДЖА- ШАТО РОСЕНОВО" АД
(в хил.лв.)
ПОКАЗАТЕЛИ Вид и брой на ценните книжа Стойност на ценните книжа
обикновени привиле-
гировани
конверти-
руеми
отчетна стойност  Преоценка   Преоценена стойност    (4+5+6) В това число
      Увеличение Намаление Инвестиции от технически резерви Инвестиции от други резерви
а 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Краткосрочни финансови активи в ценни книжа                  
1. Акции                  
2. Изкупени собствени акции                  
3. Облигации                  
4. Изкупени собствени облигации                  
5. Държавни ценни книжа                  
Обща сума I:                  
II. Дългосрочни финансови активи в ценни книжа                  
1. Акции                  
2. Облигации                  
3. Държавни ценни книжа                  
4. Инвестиционни бонове                  
5. Други документи и права                  
Обща сума II:                  
Задължения: 1. Колони 8 и 9 се попълват само от застрахователите.
                     2. Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.
Дата: 28/02/2004 Съставител: ………………… Ръководител …………………..