Елемент № 7.3
СПРАВКА
                      за вземанията, задълженията и провизиите към 31.12.2003 г.
на " ВИНАРСКА ИЗБА СТРАНДЖА- ШАТО РОСЕНОВО" АД
А. ВЗЕМАНИЯ                                            (в хил.лв)
ПОКАЗАТЕЛИ Сума на вземанията Степен на ликвидност
 до 1 година  над 1 година
а 1 2 3
I. Невнесен капитал      
II. Дългосрочни вземания      
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:      
   - предоставени заеми      
   - други      
2. Вземания от предоставени търговски заеми      
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:      
   - финансов лизинг      
   - аванси      
   - други      
Всичко за II.: 0 0 0
III. Краткосрочни вземания      
1. Вземания от свързани предприятия,  в т.ч.:      
  - предоставени заеми      
  - от продажби      
  - други      
2. Вземания от клиенти 1313 1313  
3. Вземания от предоставени аванси      
4. Вземания от предоставени търговски заеми      
5. Съдебни вземания      
6. Присъдени вземания      
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: 303 303  
 - данък за общините      
 - данък върху печалбата      
 - данък върху добавената стойност 303 303  
 - възстановими данъчни временни разлики      
 - други данъци      
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: 699 699  
 - по липси и начети      
 - от социалното осигуряване      
 - по рекламации      
 - други 699 699  
Всичко за III.: 2315 2315 0
Общо вземания: (I+II+III)      
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ (в хил.лв.)
ПОКАЗАТЕЛИ Сума на задължението Степен на изискуемост Стойност на обезпечението
 до 1 година  над 1 година
а 1 2 3 4
I. Дългосрочни задължения        
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:        
 - заеми        
 - доставки на активи и услуги        
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:        
   - към банки        
   - просрочени до 3 години        
   - просрочени над 3 години        
3. Задължения по получени търговски заеми 2724   2724  
4. Задължения по облигационни заеми        
5. Задължения по получени аванси        
6. Отсрочени данъци 10 10    
7. Други дългосрочни задължения, в т.ч.: 46 46    
   - по финансов лизинг        
Всичко за I: 2780 56 2724 0
II. Краткосрочни задължения        
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:        
 - доставени активи и услуги        
 - дивиденти        
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: 3746 3746    
 - към банки 3746 3746    
 - просрочени        
3. Задължения по търговски заеми 5031 5031    
4.  Задължения към доставчици        
5. Задължения по получени аванси        
6. Задължения към персонала 3 3    
7. Данъчни задължения        
 - данък за общините        
 - данък върху печалбата        
 - данък върху добавената стойност        
 - други данъци        
8. Задължения към осигурителни предприятия 2 2    
 - социално осигуряване 2 2    
 - здравно осигуряване        
 - други        
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.: 25 25    
 - неплатени лихви        
Всичко за II: 8807 8807 0 0
Общо задължения: (I+II)        
В. ПРОВИЗИИ (в хил.лв)
ПОКАЗАТЕЛИ В началото на годината Увеличение Намаление В края на годината
а 1 2 3 4
1.  Провизии за правни задължения        
2.  Провизии за конструктивни задължения        
3. Други провизии        
Обща сума: (1+2+3)        
Забележка:
Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.
Дата: 28/02/2004 Съставител:…………………………… Ръководител:………………………..
Справка за вземанията от чужбина по държави в х.лв
Уругвай
Англия
Белгия
Гърция
Австрия
Сърбия
САЩ
Германия
Италия
Турция
Франция
Кипър
Украйна
Малта
Унгария
Грузия
Албания
Справка за задълженията към чужбина по държави в х.лв
Швеция
Германия
Италия
Белгия
Украйна
Холандия
Испания
Норвегия
Сърбия
Гърция
Унгария