С П Р А В К А Елемент No 7.9
за данъци от печалбата върху временни разлики
за 2002 г.
на ВИНАРСКА ИЗБА СТРАНДЖА-ШАТО РОСЕНОВО" АД
(в хил.лв.)
ВИДОВЕ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ За увеличаване  на облагаемата  печалба  За намаляване на облагаемата  печалба
 Суми на временните  разлики  
Суми на данъците върху  временните   разлики: Суми на временните  разлики   Суми на данъците върху  временните  разлики
Данък за общините Данък  върху  печалбата Данък за общините Данък  върху  печалбата
1 3 4 5 6 7 8
I. В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА            
А. Намаляеми            
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации            
2. От обезценка на материални запаси             
3. Превишения на лихвени плащания по  ЗКПО            
4. Провизии            
5. Загуба            
6. Други разлики            
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)            
Б. Облагаеми            
II. ВЪЗНИКНАЛИ ПРЕЗ ГОДИНАТА            
А. Намаляеми            
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации            
2. От обезценка на материални запаси             
3. Превишения на лихвени плащания по  ЗКПО            
4. Провизии            
5. Загуба            
6. Други разлики            
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)            
Б. Облагаеми            
III. ПРИЗНАТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА            
А. Намаляеми            
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации            
2. От обезценка на материални запаси            
3. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО            
4. Провизии            
5. Загуба            
6. Други разлики            
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)            
Б. Облагаеми            
IV. КОРЕКЦИИ НА ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ            
А. Намаляеми            
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации            
2. От обезценка на материални запаси             
3. Превишение на лихвени плащания по ЗКПО            
4. Провизии            
5. Загуба            
6. Други разлики            
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)            
Б. Облагаеми            
V. В КРАЯ НА ГОДИНАТА            
А. Намаляеми            
1. Разлики между счетоводната квота и данъчно признатите амортизационни разходи за амортизации            
2. От преоценка на материални запаси            
3. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО            
4. Провизии            
5. Загуба            
6. Други разлики            
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)            
Б. Облагаеми            
Дата: 28/02/2003 Съставител: ……………….. Ръководител: ………………………..