Приложение № 1 към ННС 1
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ВИНАРТСКА ИЗБА СТРАНДЖА -ШАТО РОСЕНОВО" АД
към 31.12.2003 г.       (хил.лв.)
           
АКТИВ ПАСИВ
Раздели, групи, статии Сума ( хил.лв) Раздели, групи, статии Сума (хил. лв)
текуща год. предходна год. текуща год. предходна год.
а 1 2 а 1 2
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (дългосрочни) АКТИВИ     А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ    
I. Дълготрайни материални активи     I. Основен капитал    
1. Земи (терени ) 13 13 1. Записан капитал 1000 1 000
2. Сгради и конструкции 578 161 2. Невнесен капитал
  -32
3. Машини и оборудване 486 612 3. Изкупени собствени акции    
4. Съоръжения     Общо за група І 1000 968
5. Транспортни средства 82 91 II. Резерви    
6. Основни стада     1. Премии от емисии    
7. Други дълготрайни материални активи 42 27 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 66 67
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи 829 1019 3. Целеви резерви в т.ч.    
Общо за група I: 2 030 1 923 общи резерви    
II.Дълготрайни нематериални активи     специализирани резерви    
1. Права върху собственост 3 3 други резерви    
2. Програмни продукти   1 Общо за група II 66 67
3. Продукти от развойна дейност     III. Финансов резултат    
4. Други дълготрайни нематериални активи     1. Натрупана печалба  (загуба) в т.ч. 140 73
Общо за група II: 3 4 неразпределена печалба 140  
III.Дългосрочни финансови активи     непокрита загуба    
1. Дялови участия в т.ч.     2. Текуща печалба (загуба) 135 78
в дъщерни предприятия     Общо за група III 275 151
в смесени предприятия         ОБЩО  ЗА РАЗДЕЛ "А" 1341 1186
в асоциирани предприятия     Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ    
в други предприятия     I. Дългосрочни задължения    
2. Инвестиционни имоти     1. Задължения към свързани предприятия    
3.Други дългосрочни ценни книжа     2.Задължения към финансови предприятия    
4. Дългосрочни вземания в т.ч.   277 в т.ч към банки    
от свързани предприятия     3. Задължения по търговски заеми 2724 2 520
търговски заеми     4. Задължения по облигационни заеми    
други дългосрочни вземания     5. Отсрочени данъци 10  
Общо за група III: 0 277 6. Други дългосрочни задължения 46 50
IV. Търговска репутация     Общо за група I: 2780 2570
1. Положителна репутация     II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания    
2. Отрицателна репутация         ОБЩО  ЗА РАЗДЕЛ "Б" 2780 2570
Общо за група IV:     В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ    
V. Разходи да бъдещи периоди     I. Краткосрочни задължения    
    ОБЩО  ЗА РАЗДЕЛ "А" 2 033 2 204 1. Задължения към свързани предприятия    
Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни) АКТИВИ     2. Задължения към финансови предприятия 3746 2 000
I. Материални запаси     в т.ч към банки 3746 2 000
1. Материали 1 675 677 3. Задължения към доставчици и клиенти 5031 2 913
2. Продукция 667 537 4. Задължения по търговски заеми    
3. Стоки 20 2 5. Задължения към персонала 3 2
4. Млади животни и животни за угояване     6. Задължения към осигурителни предприятия 2 1
5. Дребни продуктивни животни     7. Данъчни задължения 25 34
6. Незавършено производство 5 210 2896 8. Други краткосрочни задължения 25 31
7. Други материални запаси     9. Провизии    
Общо за група I: 7 572 4 132 Общо за група I: 8832 4 981
II.Краткосрочни  вземания     II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания    
1. Вземания от свързани предприятия         ОБЩО  ЗА РАЗДЕЛ "В" 8832 4981
2. Вземания от клиенти и доставчици 1 313 1604      
3. Вземания по предоставени търговски заеми          
4. Съдебни и присъдени вземания          
5. Данъци за възстановяване 303 405      
6. Други краткосрочни вземания 699 242      
Общо за група II: 2 315 2 251      
III. Краткосрочни  финансови активи          
1. Финансови активи в свързани предприятия          
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа          
3. Краткосрочни ценни книжа          
4. Благородни метали и скъпоценни камъни          
5. Други краткосрочни финансови активи          
Общо за група III: 0 0      
IV. Парични средства          
1. Парични средства в брой 36 132      
2. Парични средства в безсрочни депозити 838 18      
3. Блокирани парични средства 159        
4. Парични еквиваленти          
    Общо за група  IV: 1 033 150      
V. Разходи за бъдещи периоди          
    ОБЩО  ЗА РАЗДЕЛ "Б" 10 920 6 533      
СУМА НА АКТИВА (А+Б) 12 953 8 737 СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В) 12953 8737
В. УСЛОВНИ АКТИВИ     Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ    
           
Дата:28/02/2004 Съставител: ....................... Ръководител: .......................