ALTEST IGT Ltd
logo logo
  Ood.INFO |               

"АЛТЕСТ IGT" ЕООД, гр.Бургас

Адрес:

Бургас
Северна Промишлена Зона
ДН: 1021397977
БУЛСТАТ: 102819896

Управител: Иванка Парушева

Одитор: Георги Тодоров

Публикации м.май.2005 г - ГФО'2004:

 • Счетоводен Баланс
 • Счетоводен Баланс 2
 • Отчет за приходи и разходи
 • Отчет за приходи и разходи 2
 • Одиторски доклад
 • Отчет за паричните потоци
 • Отчет за собствения капитал
 • Справка за ДА
 • Справка за вземания, задължения и провизии
 • Справка за вземания, задължения и провизии 2
 • Справка за ценни книжа
 • Справка за участия
 • Приходи и разходи от лихви
 • Извънредни приходи и разходи
 • Справка за финансови резултати
 • Справка за печалба от Временни разлики
 • o Връзки:

 • Econ.BG
 • Lex.BG
 • СИЕЛА
 • Digesta.Com
 • БНБ
 • в-к Пари
 • в-к Банкер • o министерство на финансите
  o главна данъчна дирекция
  o министерство на икономиката
  o национален осигурителен институт
  o национален статистически институт
  o българските институции
  o български счетоводител
  o правна уредба по социално осигуряване
  o нормативна уредба
  o икономически справочник
  © Март-2005, OOD:INFO Team